13/08/10

La Han Quyen

La Han Quyen, forma tradizionale di Thieu Lam (Shaolin) della Scuola Binh Dinh Sa Long Cuong (slcvn.com)


La Poesia

LA HÁN QUYỀN I ( TIỂU LA HÁN)

1. Đồng nhân dự bị

2. Tả khai cung

3. Hữu khai cung

4. Thượng mã khai cung hữu thủ

5. Thượng mã khai cung tả thủ

6. Tiến bộ đản hũu

7. Thâu tâm chưởng

8. Hồi bộ tấn chưởng

9. Bàng long phong bế

10. Thoát thủ cầm nã

11. Huỳnh long quyền

12. Thối bộ khung đản

13. Phi mã hiến âm

14. Phiên thân khắc chưởng

15. Yến phượng tả dực

16. Yến phượng hữu dực

17. Thượng bộ pháo triệt

18. Song câu đoạt ngọc

19. Nhị long tranh châu

20. Phi thân cầm nã

21. Thôi tâm chưởng

22. Tuyết hoa khai đình

23. Thần tiêu thủ

24. Đại bàng chuyển dực

25. Tấn bộ thiết chưởng

26. Hầu nhi hiến đào

27. Chu tâm khiếu

28. HồI mã thương

29. Tướng quân thâu trận

30. Hồi thân dự bị

Nessun commento: